To Zawe Ashton, Tom Hiddleston verifies his engagement